Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς/προωθητικούς σκοπούς

Για την εφαρμογή Medi ON, Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η Εταιρία «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» (εφεξής Εταιρία), η οποία έχει έδρα στη Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού αρ. 124-126 Τ.Κ. 11782 στην Αθήνα, έχει ΑΡΜΑΕ 25467/05/B/91/29 και έχει λάβει αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 914001000, τηλ.2109462000, e-mail: custserv@interamerican.gr.

Η εταιρία εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας που περιγράφεται αμέσως παρακάτω, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Θα επεξεργαστούμε τα απλά δεδομένα επικοινωνίας που μας παραχωρήσατε μόνο για σκοπούς προώθησης άλλων ή συμπληρωματικών με τις ανάγκες σας ασφαλιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε της εταιρίας μας, είτε άλλων εταιριών του Ομίλου INTERAMERICAN, είτε για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή ερευνών αγοράς, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι θα μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας. Η Εταιρία μας στο πλαίσιο αυτό θα σας αποστέλλει ενημερώσεις προώθησης υπηρεσιών ή νέων προϊόντων, ειδικές προσφορές χρησιμοποιώντας τους τρόπους επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Οι σχετικές ενέργειες ενδέχεται να πραγματοποιηθούν και μέσω συνεργαζόμενων εταιριών (Facebook, Eloqua) οπότε και θα διαβιβαστούν δεδομένα σας στις συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και προωθητικών ενεργειών.

Αν θέλετε να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε τέτοιου είδους ενημερώσεις, κάθε φορά που λαμβάνετε άμεση ενημέρωση προώθησης υπηρεσιών, θα σας γνωστοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να καταργήσετε τη συγκατάθεσή σας. Ανεξάρτητα από αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας για εμπορικούς ή ερευνητικούς σκοπούς μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ στο email dpo@interamerican.gr. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα σας δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

Θα κρατήσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας για 2 χρόνια από τη λήψη τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας στο email dpo@interamerican.gr. Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23, www.dpa.gr).